Nasze usługi

Prawo spółek

 • zakładanie nowych podmiotów takich jak spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia i oddziały spółek zagranicznych;
 • przygotowywanie umów wspólników;
 • zmiany umów spółek i statutów oraz dokonywanie innych zmian w strukturze organizacyjnej podmiotów gospodarczych;
 • prowadzenie codziennej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych oraz zarządów;
 • dokonywanie zmian danych korporacyjnych w publicznych rejestrach;
 • przekształcanie, łączenie i dzielenie spółek;
 • nabywanie spółek, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży udziałów i przeniesienia praw wspólników;
 • likwidacja podmiotów gospodarczych.

Nieruchomości

 • prowadzimy badania prawne nieruchomości;
 • doradzamy przy nabywaniu niezabudowanych i zabudowanych, w pełni rozwiniętych nieruchomości komercyjnych, a także mieszkań i domów jednorodzinnych;
 • przygotowujemy i negocjujemy dokumenty transakcyjne;
 • doradzamy w zakresie procesu budowlanego, w szczególności w zakresie spraw planistycznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego;
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane oraz doradzamy w procesie ich wykonywania;
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu dotyczące powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz produkcyjnych;
 • doradzamy w zakresie rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów budowlanych;
 • doradzamy w zakresie bieżącego zarządzania nieruchomościami;
 • prowadzimy podstępowania dotyczące podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji;
 • doradzamy przy sprzedaży niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości, a także mieszkań i domów jednorodzinnych, w szczególności przeprowadzamy badanie prawne na potrzeby sprzedającego oraz przygotowujemy i negocjujemy dokumenty transakcyjne;
 • reprezentujemy klientów w sporach dotyczących nieruchomości, w tym także sporach pomiędzy deweloperami a generalnymi wykonawcami.

Prawo handlowe

 • pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów handlowych, w tym doradztwo w zakresie najefektywniejszych rozwiązań z punktu widzenia obciążeń podatkowych;
 • negocjowanie ugód pozasądowych.

Prawo pracy

 • przeprowadzanie badania prawnego kwestii pracowniczych w zakładach pracy, w tym weryfikacja wewnętrznych regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie pracownicze;
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy;
 • doradztwo w zakresie zapobiegania dyskryminacji, w celu uniknięcia postępowań sądowych;
 • przygotowanie i negocjowanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Podatki

 • doradztwo w zakresie wszelkich aspektów podatkowych działalności gospodarczej;
 • monitorowanie ryzyk podatkowych przy zawieraniu kontraktów handlowych;
 • przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe do właściwych urzędów;
 • reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach przed urzędami podatkowymi, sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Spory sądowe

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • windykacja należności; przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty, reprezentujemy klientów w czasie postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych.

Technologie i Dane Osobowe

 • doradzamy firmowym z szeroko pojętego sektora nowych technologii oraz usług online, w sprawach bieżących oraz sporach;
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy handlowe w zakresie dostawy technologii/ oprogramowania i świadczenia usług, umowy licencyjne, umowy outsourcingu;
 • przygotowujemy regulaminy i polityki różnorakich usług online w modelach B2C i B2B;
 • prowadzimy audyty z zakresu ochrony danych osobowych (m.in. RODO), wspomagamy we wdrożeniu niezbędnych rozwiązań;
 • pomagamy w bieżącym zarządzaniu ochroną danych osobowych i ochroną prywatności, w tym w związku z incydentami bądź obsługą żądań podmiotów danych;
 • świadczymy usługi konsultanta bądź zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ramach organizacji naszych klientów;
 • wspomagamy w zakresie sporów i naruszeń związanych z danymi osobowymi;
 • doradzamy w badaniach due dilligence i prowadzimy transakcje (typu M&A), w których główną wartością są technologie bądź dane osobowe.

Własność
Intelektualna

 • doradzamy klientom w budowaniu portfolio praw własności intelektualnej, strategii IP przedsiębiorstw, sporządzamy opinie prawne dotyczące zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, analizujemy ryzyka rejestracji, używania oznaczeń, domen internetowych, zastosowania utworów bądź implementacji innych chronionych rozwiązań;
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie rejestracji wzorów i znaków towarowych;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach sprzeciwów, postępowań spornych i dalszych postępowań przed sądami administracyjnymi;
 • doradzamy w zakresie umów dotyczących własności przemysłowej, praw autorskich, know-how, takich jak przeniesienia, umowy licencyjne;
 • reprezentujemy Klientów w sporach (postępowania sądowe i negocjacje ugodowe) w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej: znaków towarowych, wzorów, patentów, praw autorskich, domen internetowych, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.

Prawo
Farmaceutyczne

 • przygotowywanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów, w tym licencyjnych, wytwarzania, przepakowywania, dostawy, technicznych, importowych, przejęcia aktywów i pracowników, zachowania poufności oraz w zakresie PhV (pharmacovigilance), w tym w szczególności z zastosowaniem prawa obcego;
 • wydawanie opinii w sprawach w zakresu prawa farmaceutycznego, w tym również dotyczących aspektów celno-podatkowych;
 • doradztwo w sprawach z zakresu własności intelektualnej w ramach sektora farmaceutycznego;
 • kompleksowa obsługa spraw z zakresu PhV (pharmacovigilance);
 • reprezentacja klientów z sektora farmaceutycznego w sporach sądowych oraz arbitrażowych.

Prawo ochrony konkurencji

 • doradztwo w zakresie zgodności strategii rynkowej przedsiębiorców z regulacjami dotyczącymi praktyk antykonkurencyjnych: nadużywania pozycji dominującej oraz antykonkurencyjnych porozumień (strategie dystrybucyjne, ograniczenia terytorialne i grup klientów w systemach dystrybucji, reglamentacja sprzedaży, strategie cenowe i promocyjne, grupy zakupowe, umowy na wyłączność, zakaz konkurencji, statuty i uchwały stowarzyszeń branżowych, wspólne prace badawczo-rozwojowe, współpraca z konkurentami, licencje na prawa własności intelektualnej i know-how),
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską w sprawach praktyk antykonkurencyjnych (nadużywania pozycji dominującej oraz antykonkurencyjnych porozumień),
 • sporządzanie wniosków „leniency” (dobrowolnego przyznania się do udziału w antykonkurencyjnym porozumieniu),
 • sporządzanie opinii w sprawie obowiązku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej na koncentrację przedsiębiorców (fuzję lub przejęcie/M&A),
 • sporządzanie zgłoszeń zamiaru koncentracji (fuzji lub przejęcia/M&A) oraz reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską,
 • reprezentacja przedsiębiorców w przeszukaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Europejską,
 • usługi „antitrust compliance” – audyty zgodności działań przedsiębiorcy z regułami prawa konkurencji: przygotowanie lub weryfikacja i dostosowanie procedur dotyczących relacji zewnętrznych i wewnętrznych,
 • usługi „antitrust compliance” – szkolenia praktyczne w postaci próbnego przeszukania, z udziałem kadry menedżerskiej i pracowników („mock dawn raids”); przygotowanie lub weryfikacja i dostosowanie procedur na wypadek przeszukania,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu praktyk antykonkurencyjnych i kontroli koncentracji,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych o naprawienie szkód wyrządzonych na skutek naruszenia prawa konkurencji („private enforcement”),
 • szkolenia.