Nasze usługi

Prawo spółek

 • zakładanie nowych podmiotów takich jak spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia i oddziały spółek zagranicznych;
 • przygotowywanie umów wspólników;
 • zmiany umów spółek i statutów oraz dokonywanie innych zmian w strukturze organizacyjnej podmiotów gospodarczych;
 • prowadzenie codziennej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych oraz zarządów;
 • dokonywanie zmian danych korporacyjnych w publicznych rejestrach;
 • przekształcanie, łączenie i dzielenie spółek;
 • nabywanie spółek, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży udziałów i przeniesienia praw wspólników;
 • likwidacja podmiotów gospodarczych.

Nieruchomości

 • prowadzimy badania prawne nieruchomości;
 • doradzamy przy nabywaniu niezabudowanych i zabudowanych, w pełni rozwiniętych nieruchomości komercyjnych, a także mieszkań i domów jednorodzinnych;
 • przygotowujemy i negocjujemy dokumenty transakcyjne;
 • doradzamy w zakresie procesu budowlanego, w szczególności w zakresie spraw planistycznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego;
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane oraz doradzamy w procesie ich wykonywania;
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu dotyczące powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz produkcyjnych;
 • doradzamy w zakresie rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów budowlanych;
 • doradzamy w zakresie bieżącego zarządzania nieruchomościami;
 • prowadzimy podstępowania dotyczące podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji;
 • doradzamy przy sprzedaży niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości, a także mieszkań i domów jednorodzinnych, w szczególności przeprowadzamy badanie prawne na potrzeby sprzedającego oraz przygotowujemy i negocjujemy dokumenty transakcyjne;
 • reprezentujemy klientów w sporach dotyczących nieruchomości, w tym także sporach pomiędzy deweloperami a generalnymi wykonawcami.

Prawo handlowe

 • pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów handlowych, w tym doradztwo w zakresie najefektywniejszych rozwiązań z punktu widzenia obciążeń podatkowych;
 • negocjowanie ugód pozasądowych.

Prawo pracy

 • przeprowadzanie badania prawnego kwestii pracowniczych w zakładach pracy, w tym weryfikacja wewnętrznych regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie pracownicze;
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy;
 • doradztwo w zakresie zapobiegania dyskryminacji, w celu uniknięcia postępowań sądowych;
 • przygotowanie i negocjowanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Podatki

 • doradztwo w zakresie wszelkich aspektów podatkowych działalności gospodarczej;
 • monitorowanie ryzyk podatkowych przy zawieraniu kontraktów handlowych;
 • przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe do właściwych urzędów;
 • reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach przed urzędami podatkowymi, sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Spory sądowe

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • windykacja należności; przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty, reprezentujemy klientów w czasie postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych.