Polityka prywatności / Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

1. Definicje

 Serwis – strona internetowa pod adresem: https://ckpartners.pl/;
 Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy https://ckpartners.pl/;
– Właściciel serwisu internetowego pod adresem https://ckpartners.pl/ – jest Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi;
 Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska (dalej „CK Partners lub „Administrator”) z siedzibą w Łodzi (90-520) przy ul. Gdańskiej 130, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369701, e-mail: office@ckpartners.pl, nr telefonu +48 42 636 99 00.

3. Dane osobowe zbierane przez CK Partners przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. CK Partners zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

4. CK Partners chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

5. Inspektor ochrony danych

CK Partners informuje, że nie został powołany inspektor ochrony danych. Kontakt w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem siedziby CK Partners lub mailowo pod adresem: office@ckpartners.pl

6. Informacje o zakresie gromadzonych danych

CK Partners za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:

  1. informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
  2. informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
  3. rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;
  4. wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

7. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące współpracy, udzielenia pomocy prawnej i/lub działalności CK Partners – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO;

b) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pomocą kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media )

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CK Partners jako Administratora danych lub poprzez stronę trzecią w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pomocą kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media, jak i w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług CK Partners, a także w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną ckpartners.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);

d) wykonywania umów zawieranych przez CK Partners z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z CK Partners (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

e) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z CK Partners (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 22¹ kodeksu pracy, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na CK Partners. Niektóre z danych Użytkownika przetwarzane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO.

f) przetwarzania danych osobowych również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CK Partners (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące udzielania pomocy prawnej, współpracy, działalności CK Partners oraz prowadzenia procesu rekrutacji. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

9. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CK Partners jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych – w zależności jakie zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że CK Partners ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes CK Partners dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. CK Partners zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu CK Partners usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane do dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.

10. Prawa Użytkowników

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby CK Partners przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez CK Partners danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

11. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z CK Partners, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu CK Partners na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie CK Partners (Łódź) oraz na terenie biur CK Partners w innych miastach Polski (Warszawa, Poznań). Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, CK Partners zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz dopilnuje, aby taki transfer danych odbył się w zgodzie z zasadami przewidzianymi w Rozdziale V RODO (art. 44 i nast.).

CK Partners, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami CK Partners.

12. Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

13. Social media

CK Partners posiada publiczne profile na portalach społecznościowych: LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

14. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie ckpartners.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

Wersja z dnia: 10 lutego 2022 r.

POLITYKA COOKIES

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Serwisu www.ckpartners.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies witryny oraz pliki cookies od następujących dostawców: Google . Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze/innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej polityce cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz zbieraniu danych statystycznych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Sp. p., Gdańska 130, 90-520 Łódź.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następnych celach:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Obok cookies stałych i sesyjnych wyróżnia się także cookies wewnętrzne i zewnętrzne. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

9. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach Producentów/Wydawców przeglądarek. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Wersja z dnia: 10 lutego 2022 r.